referat EG/infomøte 2nov-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat Ekstra ordinær generalforsamling


Anita åpner møte 19:12

Kun møtt 6 stk samt Dag Olsen – herav 4 fra styret


Ekstra ordinær generalforsamling blir da et informasjonsmøte


Uten avstemming

Sakens kjerne – Åros ridesenter ønsker ny samarbeidsavtale for å sikre sunn og fornuftig drift av Åros

ridesenter.

Styret har behandlet dette, men har gitt avslag til Åros Ridesenter da styret ikke ser vi kan ha mandat

til å endre avtale da det ikke foreligger noe som kommer medlemmene til gode.

Tomta/senter er ikke stort i verdi da det er heftelser fra klubben.

Åros ridesenter står med vanskeligheter økonomisk og slik sett ønsker seg investorer for å kunne

drifte/ utvikle bygget videre.

Bygget er falleferdig og økonomien er vanskelig på drift da både strøm, for og leveranse gjør det

vanskelig å drifte fornuftig.


Åros ridesenter har en tinglyst avtale med Frelsearmeen som går ut i 2042 hvor det må driftes

ridesenter her.

For å kunne avstemme for en ny avtale må medlemmer komme til EG

Vedtekter for klubben følger NIF sine


Klubben spørr Åros ridesenter om avtalen kan revideres – Dag bekrefter dette


Anne anbefaler å tinglyse bruksrett for klubben. Dette tas eventuelt videre til drøfting på et

styremøte


Det diskuteres om hva som er riktig i forhold til ny samarbeidsavtale .

Styre må forvalte medlemmers interesse


Om Dag og Silje ønsker ny samarbeidsavtale kan dette tas opp på ordinært GF uavhengig av styrets

innstilling


Avslutter med hvordan vi går frem videre.

Styret vil diskutere på neste styremøte 09.nvemberreferat styremøte 9/11-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte KRIS 09.11.2022


Til stede: Lillan Waler(styremedlem), Elisabeth Mortensen ( varamedlem), Ninette Berg(medlem),

Anita Kristensen ( leder) Karina Sloth på nett ( medlem ) Anikken Grey (varamedlem)

Referent: Ninette Berg


1. Samarbeidsavtale.

Styret kan se på ny samarbeidsavtale om nytt forslag sendes til styret skriftlig i forkant av et

Møte. Styret må kunne forvalte medlemmers interesse , derfor må nytt avtale forslag

inneholde fordeler for klubbens medlemmer

Styret ønsker en gjennomgang av eksisterende og eventuell ny avtale av en jurist .


2. Hestebil – styret avstemt at vi ønsker ut avtalen. Dette har styret fått signaler fra Dag om er

ønskelig fra deres side også. Anita tar kontakt for videre prosess.

3. innkommende sak fra Dag – ønsker støtte for NHF – 4 ryttere. Han ber om 20 000 i støtte -

trener er borte 4 dager (onsdag – søndag) Elisabeth stiller seg inhabil .Styret stemmer

enstemmig for å gi støtte. Ryttere kan ikke søke støtte om dette stevne i etterkant

Dag søker egen støtte som trener – klubben har enstemmig vedtatt 2000 kr dagen + km og

diett.

4. Harald og kommer og informerer om ny storklubb. De representerer arbeidsutvalg for en

nytt regionalt senter. Pr. nå eneste senter som har lands og elitestevner.

5. Neste møte 07.12 kl. 19:00referat styremøte 11/01-2023

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte KRIS 11.01


Til stede: Lillan Waler(styremedlem), Elisabeth Mortensen (varamedlem), Ninette Berg(medlem),

Anita Kristensen ( leder) Anniken (varamedlem )

Referent: Ninette Berg


1. Ny samarbeidsavtale med Åros ridesenter.Nytt avtaleforslag kom fra Dag og Silje dagen før

styremøte. Styret har dermed ikke satt seg inn i avtalen.

Styret ønsker advokatbistand i sak etter anbefaling fra Norges idrettsforbund – advokat Kjell

Bentestuen er anbefalt.

Silje og Dag kommer og fremlegger samarbeidsavtalen sin

Styret ønsker et møte med advokat, NIF og rytterkrets om ny avtale før denne fremlegges på

GF.

2. Hestebil – avklaring hva vi gjør her

Kommet et forslag på tilleggsavtale på hestebil.

Styret stemmer forut av avtalen – vi finner en løsning for hvordan vi kan løse dette sammen

med advokat. Og deretter med Åros ridesenter.

Styret ønsker å finne en løsning for medlemmer å komme seg på stevner samtidig vil vi

gjerne finne en løsning som er god for både KRIS og Åros ridesenter

3. Økonomi. Styret har mandat til å forvalte klubbens økonomi uten noen øvre grense

Vi har 2 på signatur rett / Synnøve og Anita (leder har)

Vi må lage nye rutiner – 10.000 kr så må resten av styret godkjenne

Forslag på å få opp til GF om å begrense styrets myndighet på investeringer, men heller

vedtekter endringer før GF her

4. Status svindel: vi er blitt svindlet for ca. 57 000,- kr. Anita sjekker opp om noen av forsikringer

kan være gjeldende her. Siden flere klubber er svindlet undersøker vi også om NIF kan hjelpe.

Vi bør ha en styreansvars forsikring

5. Styrets sammensetting – innkommende forslag om å få inn en inhabil styreleder som vi heller

honorerer der vi som klubb kan «kreve» å få for eksempel utført søknader og som «styrer»

resten av styret som må komme fra KRIS sin medlemsmasse

Ninette hører med NIKR sine nysatsninger

Forslag sendes så valgkomite: Camilla Bergvik , Petter Aamodt – vara Roger Hellevik

6. Rytterstøtte søknad -Anita gjennomgår hjemme – og legger ut samlet beløp for alle.

Samtlige søknader oppfyller kriteriene. Anita sender ut tildelingsmail pr. rytter

7. Stevner – Skal vi arrangere stevner? Klubben ønsker å arrangere stevner. Spiller tilbake til

sportslig leder

8. Kioskdrift – skal vi ha denne åpen eller ikke? 5-6 tusen pr mnd. Skal være verdiskapende for

klubben. Få nye folk .Ninette oppfordrer på forvert siden til at flere tar vakter .


Anita passer på at rutiner skjerpes her. Klubben har bestemt at denne skal være åpen

9. Avklaring nyttårsbord – blir ikke nyttårsbord- forslag til temakveld/happening – Elisabeth

undersøker . Viktig å ikke drøye for lenge,

10. Klubbkvelder – her må utarbeide et årshjul – klubbkveldrepresentanter Elisabeth og Madelen

11. GF fastsettelse - Sittende styre kan sitte – Elisabeth som vara Styret må opp til 7 medlemmer

-endre vedtekter her. Ungdomsrepresentanter bør være på valg. Forslag 19.03. 22

12. Hindermateriell – må noe investeres- avklaringer med Dag & Silje.

13. Neste møte – her er flere datoer for avklaring

14. Dag og Silje – Gjennomgang samarbeidsavtale – kommer med informasjon

Samarbeidsavtale – vi får en advokat til å se på dette.

Vi må også få en advokat til å se om vi har lov til å avgjøre samarbeidsavtalen som styre eller

om det må opp til GF

15. Når er begge voltene opptatt – be om en oppdatering for når begge er planlagt å brukereferat styremøte 1/2-2023

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte KRIS 01.02.2023


Til stede: Lillan Waler(styremedlem), Elisabeth Mortensen (varamedlem), Ninette Berg(medlem),

Anita Kristensen ( leder) Karina Sloth (medlem) ( digitalt)

Referent: Ninette Berg


1. Søknad om strømstøtte behandles for november og desember

- Styret avstemmer søknad til strømstøtte – avstemmes 50/ 50 – styreleders stemme

avgjøres.

- Styreleder foreslår 25 % - 15 000

Forutsetning for innvilgning og overføring er at Åros ridesenter sender klubben faktura slik at

klubben kan søke støtte videre.

Anita tar ansvar for å søke driftstilskudd

2. Karina Sloth tar opp inhabilitets spørsmål i styret i forhold til Åros ridesenter -det gjelder

dugnad kontra ansettelse. Tas opp på Generalforsamling som et eget punkt

3. Kiosk oppdatering: Avstemminger er ofte en halvtime før det skal stenges, mangler litt

oppgjørskjema, Anita er kioskansvarlig og følger opp 1 til 2 ganger i uken fremover.

Oppfordrer til fleksibilitet der det er mulig – steng og spar strøm om det er lite folk – er det

godt salg og du har mulighet stå gjerne lengre

Anita tar opplæring med nye folk i kiosken

Ninette oppfordrer på forvert siden til vakter

4. Styret oppfordrer Åros ridesenter til å være flinke å legge ut informasjon i god tid om hallen

er opptatt

5. Styrets fremtoning utad -styret skal behandle saker og diskutere det internt og ikke ta med

diskusjonene ut til ikke involverte parter. Styret ber også Åros ridesenter holde seg

profesjonelle. Styresiden skal holdes kort og informativt.

6. Ny samarbeidsavtale som Åros ridesenter har foreslått.

Elisabeth og Anita var i møte med Advokat Tofte, Helene Uglem 09.01.23 for å se igjennom

nytt forslag fra Åros ridesenter.

Styret bad advokat om juridisk hjelp for nye og gamle avtaler samtidig som vi spurte konkret

om det var mulig å finne en løsning for ny samarbeidsavtale uten å ødelegge bruksrett eller

fordeler for Kristiansand og Søgne rideklubb.

Styret jobber for å ivareta medlemmenes interesse i samarbeidsavtalen.

Advokat Uglem anbefaler tinglysning av gamle avtaler, herav bruksrett.

Tidligere styre skulle ha tinglyst avtalen.

Advokatutgifter påløper seg for å kunne sikre samarbeidsavtale.

Styret ber Uglem tinglyse avtalen (som tidligere vedtatt)

7. Representant for idrettskrets, Per Ivar Bristøl og eventuelt rytterkrets møter representanter

fra styret for å rådgi oss videre i samarbeidsavtale hva vi bør og hva vi har rett til å gjøre –

07.02. kl. 18:30 I Idrettens Hus

8. Ninette fremtidige aktiviteter/stevner på senteret


9. Tuva trekker seg som ungdomsrepresentant -Madelen ønsker heller ikke videre -Vi søker nye

representanter til GF

10. Andrew Settli har ledig april/mai Pris har pleid å være 1200,- pr.pers pr. helg - 2 ridetimer +

en teori time

11. Anita ber Synnøve om årsregnskap – her må også underbilag leveres- Sjekk om vi må ha

revisor for gjennomgang

12. GF 26.03. kl. 16:00 – Åros ridesenter – Anita sender ut innkalling og begynner på

årsberetning

13. Valg – komitee – Kamilla Bergevik & Petter Aamodt Lillian tar kontaktstyrereferat 15/2-2023

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte KRIS 15.02.2023


Til stede: Lillan Waler(styremedlem), Ninette Berg(medlem), Anita Kristensen ( leder) Karina Sloth

(medlem) Elisabeth Mortensen (varamedlem) ( digitalt)

Referent: Ninette Berg


1. Varsel om inhabil kontroll komiteè - kommet inn forslag på Nadia Kielland Sværd, Terje

Gundersen , Inga Solberg , Kristian Sagen – avstemmes på ekstra ordinr generalforsamling

Anita Hellevik sender mail til Bristøl om disse for å sjekke habilitet

2. Idrettsforbundet anbefaler oss å sette opp egen link til varsling – og la utnevnt person( er) ta

kurs – Anita Hellevik undersøker i påvente av dette å sette opp link fra idrettsforbundet

3. Vi avventer til etter generalforsamling med å utpeke noen i styret til å ta dette

4. Referat fra møte med Dag og Silje gjennomgås:

-Pant i liten hestebil går ikke – Dag foreslår traktor

Vi foreslår frivillig pantsettelse og tinglysnings dokument samt frist for utbetaling – foreslått

1. juli

5. Stevne og aktiviteter ønskes av både Åros ridesenter og styret i KRIS

Åros ridesenter har noe begrenset muligheter for å bidra– styret ønsker videre med

aktiviteter

Ninette undersøker hvilke helger april / mai -vi kan ha gjestetrener på Åros ridesenter

Det er ønske Andrew Zetli

Stevner ?

Anita Hellevik hører med kretsen hvor de anbefaler at vi legger klubb og distrikstevner

Vi sjekker så datoer med Dag og Silje


6. Ekstra ordinær generalforsamling 26.02.23 - må møte minst 4 stemmeberettiget –

Møteleder Ninette

7. Styreansvarsforsikring + ansvarsforsikring ligger på ca. 80000 kr i året – Trygg forsikringstyrereferat 2/10-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte 2. oktober 2022.

Tilstede: Anita K. Hellevik ( konstituert leder) Ninette Berg ( styremedlem), Anniken Gray

(avtroppende leder) . Elisabeth Mortensen ( vara medlem), Karina Sloth ( styremedlem), Lillian

Waler( styremedlem) Dag Olsen ( eier Åros Ridesenter).

Referent: Anniken Gray.

1. Dag Olsen informerte styret om at det er ønskelig å revurdere avtalen mellom KRIS og Åros

Ridesenter. Avtalen fra 2019 sendes til alle medlemmer av styret. Dag sender utkast til ny

avtale til styrets medlemmer som må gå igjennom denne på neste styremøte som er 19.

oktober. Det er fint om forslag til ny avtale kan sendes ut i forkant av møtet den 19., slik at

styrets medlemmer kan sette seg inn i avtalen på forhånd. Selve avtalen må behandles på

ekstra ordinær generalforsamling. Innkallelse til den må sendes en måned i forkant til

klubbens medlemmer og selve sakslisten med vedlegg må sendes ut 2 uker før.

2. Styret er i etterkant av møtet formeldt endret i Brønnøysundregisteret. Anita går inn som

leder, Ninette går inn som medlem og Anniken går inn som varamedlem.

3. Anita sender ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling.

4. Det er ønskelig at styret kommer med forslag til datoer, enten en torsdag eller fredag der

kulturdirektøren kan komme på besøk. Dette bør skje i løpet av oktober. Styret må også i

sammen med Åros Ridesenter legge en plan for besøket.referat styremøte 14/9-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte KRIS 14.09.2022


Til stede: Lillan Waler(styremedlem), Elisabeth Mortensen ( varamedlem), Ninette

Berg(varamedlem), Anita Kristensen ( nestleder)

Referent: Ninette Berg


1. Søknad støtte/sponsor – vi undersøker pris for å få jobben gjort via Equiconnector.Elisabeth

har kontakt – vi venter på timespris. Da kan vi også få maler .Deadline innen neste møte

2. Elisabeth har deltatt på sponsorkors/hatt møte for å få hjel til søknader og sponsorarbeid.

Hele presentasjonen ligger på styregruppen på FB

3. Anne sjekker ut frister og søknadsprosedyrer på lokaler banker og organisasjoner- ennå ikke

gjort-Anita purrer opp.

4. Karina kontakter Kristiansand kommune via mail når hun har fått «gatenavn» områdenavn på

stier/veier der det er mulighet for å ri, men det står ridning forbudt. Lillian har sjekket med

parkvesenet – Her er Kvernhusløypa kun den som er forbudt å ri. Lillian purrer opp via Karina

for å få svar fra kommunen. Deadline neste møte.

5. Åros ridesenter er forberedt på at avtalen i forhold til hestebilen må revurderes- stemmes

over på mail. Anita sender ut stemme.

6. Verdal og Trysnes er pr. dags dato eneste sponsor på hestebil som er betalt. Om klubb

trekker seg ut av bil, må Åros ridesenter kontakte disse og spørre om de fremdeles vil sponse

her eller klubb.

7. Sponsormidler vi kontakter de som har vist interesse når vi har avklaring på punkt 5

8. Anniken kontakter kulturdirektøren i forhold til besøk av senteret og klubben. Anniken går i

dialog med Silje for å avtale når det passer best med besøk. Anita purrer opp dato med

Anniken

9. Elisabeth har lage en prosedyre på hva den som er kiosk ansvarlig skal gjøre og ha ansvar for.

Lagt ut på styresiden. Dette er daglig drift og ikke for stevner. Anita legger ut forslag til

avstemming på sum 1000 kr avtrekk på ridetimer + kjøregodtgjørelse. Når sum er avklart

legger Elisabeth ut «stillings utlysning» med stillingsinstruks .Styret avstemmer hvem som

får jobben .

10. Ungdomsrepresentanter og ansvarlige for klubbkvelder ønsker kompensasjon for jobb.

Forslag 1 ridetime i mnd pr. representant – Legges ut på avstemming. Husk at her må vi ha

flere til å bidra-satsningsgruppa har et ansvar for å bidra her. Ninette purrer Dag/Silje om

satsningsgruppe og bidrag . Lage Facebookgruppe

11. Klubbkveld 23.september – Ninette er tilstede -Trening & lek – Gryte & hinderløype

12. Anita sjekker kode på Pizzabakeren

13. Det etterspørres nødvendighet med hyppighet av klubbkvelder.

14. Purre Forverter om bidrag til kiosk,klubbkvelder og stevner/dugnader -Ninette

15. Anita sjekker igjen med Cultiva i forhold til filmen som ble laget av dem om KRIS- deaddline

neste

16. Harald Langnes har spurt om vi vil ha infomøte om hva som skjer på Epona – Anita svarer og

sier vi stiller oss positive til et infomøte -men først få tid og agenda

17. Aktivitetslisten er sendt ut -godkjent – men vi må avklare hvem som sender ut informasjon/

hvem/hva /hvor


18. Neste møte 19.okt kl.referat styremøte 24/8-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte KRIS 24. august 2022


Til stede: Lillan Waler(styremedlem), Elisabeth Mortensen ( varamedlem), Ninette Berg(varamedlem), Karina Sloth(styremedlem), Anita Kristensen ( nestleder), Dag Olsen( eier av Åros Ridesenter), Anniken Gray ( leder), Anne Sundøy ( bistår med søknader, deltok i saken som omhandlet søknader og ridestier)

Referent: Anniken


 1. Søknad om støtte: Elisabeth og Silje har vært i dialog med noen som drifter stall i Nord – Norge. De har gode systemer for å søke om ulike støtteordninger, og kan bistå klubben og Åros Ridesenter i denne prosessen. Elisabeth holder dialogen med dem.
 2. Elisabeth og Anita deltar på digitalt sponsorkurs.
 3. Anne sjekker ut frister og søknadsprosedyrer på lokaler banker og organisasjoner.
 4. Karina kontakter Kristiansand kommune via mail når hun har fått «gatenavn» områdenavn på stier/veier der det er mulighet for å ri, men det står ridning forbudt. Friluftsloven og allemannsretten skal i utgangspunktet gjelde dersom ikke annet er vedtatt slik som stien rundt Kvernhusvannet. Lillian sjekker opp hvilke områder som er aktuelle og gir en tilbakemelding på dette til Karina.
 5. På oppstallørmøte tidligere denne uken ble det bestemt at stalleleien økes med 1000kr pr måned. Det vil fremdeles vare mulighet for å ta kveldsforinger og helgevakter i stallen, med fratrekk på oppstallør regningen fra Åros Ridesenter.
 6. Åros ridesenter er forberedt på at avtalen i forhold til hestebilen må revurderes. 
 7. Sponsormidler: Du betaler for en reklameplass om det er på bilen, i ridehallen , eller utebanen. Til nå er det kommet inn 7- 8 stykker.
 8. Sponsorhappening før jul? Ninette er en bidragsyter her, og kan stille opp.
 9. Anniken kontakter kulturdirektøren i forhold til besøk av senteret og klubben. Anniken går i dialog med Silje for å avtale når det passer best med besøk.
 10. Det ble enstemmig vedtatt at kiosk kompensasjonen økes til 200 kroner pr kiosk vakt. Aldersgrense for å stå i kiosken er 14. år. Det er viktig å ha åpent de dagene det er rideskole og når det er drop inn på lørdager. 
 11. Elisabeth lager en prosedyre på hva den som er kiosk ansvarlig skal gjøre og ha ansvar for, og kommer med ett forslag også i forhold til kompensasjon for dette arbeidet som sendes på mail til styremedlemmene for innspill og avstemming. 
 12. Madelen går inn som ungdomsrepresentant for Susanne, og hun og Lillian hjelper til på klubbkveldene. Neste klubbkveld er i september.
 13.  Anita sjekker igjen med Cultiva i forhold til filmen som ble laget av dem om KRIS.
 14. Anniken blir varamedlem , dette pga personlige forhold, og Ninette går  fra vara og inn som fast styremedlem.
 15. Ninette og Silje legger en plan på stevne/pay and jump, helgekurs osv. 


Neste møte er satt til 14. september kl 19.00 til 20.00. referat styremøte 27/4-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat fra styremøte 27. april 2022.

Tilstede: Anita Kristensen Hellevik,( nestleder) Karina Sloth ( styremedlem), Lillian Waler (styremedlem),Elisabeth Mortensen ( fast varamedlem), Anniken Gray ( leder). Dag Olsen ( eier Stall Olsen)

 1. Idrettstinget. Ingen møtt fra KRIS her i år. 
 2. Dugnad Sommerbris. Anniken bringer dette videre på klubbsiden for å lufte stemningen. Det er stevne på Epona samme helg, og det aldersgrense på de som kan jobbe dugnad denne helgen på 18 år. Dette setter noen begrensninger.
 3. KRIS blir på nåværende tidspunkt ikke med i det videre arbeide for en storklubb på Sørlandet. Dette ble etter nøye overveielser enstemmig vedtatt på ekstra ordinært styremøte 6. april 2022. Interim styret ved Madland har fått beskjed om dette. KRIS er positive til et godt samarbeid og har sagt seg villig til å bidra på andre møter dersom det er ønskelig. 
 4. Cultiva: Anita sjekker opp i hvor langt filmen Cultiva har laget om klubben er kommet.
 5. Det settes ned en gruppe bestående av Elisabeth, Karina, Dag og Silje som i sammen legger kurs og retning for videre utvikling av KRIS.
 6. Kontakt/avtale lastebil OK.
 7. Det jobbes med å sette i system hvordan en kan søke ulike støttemidler til klubben. Elisabeth bistår her.
 8. Det jobbes med å få nytt klubbtøy. Elisabeth er i dialog med Skoies og publisere dette på klubbsiden til KRIS. Det jobbes også med utarbeidelse av ny logo. Elisabeth har fått tilbud på dette. 
 9. Evaluering stevne: mange av de samme som jobber dugnad hele helgen. Det ses på muligheter for å få flere av klubbens medlemmer til å delta på dette, jmf arbeidsgruppe som er satt ned bestående av Dag ,Silje, Elisabeth og Karina.Vi trenger å få opplæring i tidtakersystemet , anlegg i dommerbod og sekretariatet. Lillian vil få opplæring på sekretariat og Alf Marin Farbot har sagt seg villig til å gi opplæring på det tekniske. Santidig re det viktig at flere kan disse tingene slik at det ikke blir så sårbart. Vi fikk gode tilbakemeldinger på stevnet far dommere og rytterrepresentant.
 10. Det må ses på om vi trenger flere walkier.
 11. Anita holder på med stevneregnskapet.
 12. KRIS i folketoget i Søgne 17. mai. Anniken har prøvd å få tak i representanten i Søgne flere ganger uten hell. Jobber med saken fremdeles. Dette må avklares snarest slik at medlemmene får beskjed.
 13. Eventuelt: Anita har sendt inn samordna rapportering. Anniken ha sendt inn søknad til kretsen for disp på kjønnssammensetningen av styret i KRIS 2022.
 14. Neste møte settes til onsdag 1. juni ca kl 19.00 til 20.00. 


Referent: Anniken.styrereferat 25/5-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte 25. mai 2022.

Tilstede: Elisabeth Mortensen, styremedlem , Karina Sloth styremedlem , Lillian Waler styremedlem  , Anita Hellevik nestleder  og Dag Olsen ( eier Åros Ridesenter)

Forfall: Ninette Berg.

Referent: Anniken Gray, styreleder.

 1. Anniken var på dialogmøte 11. mai med idrettsforbundet. Ninette har sagt seg villig til å være barneansvarlig i styret.
 2. Anniken har gitt tilbakemelding på at klubben ikke stiller til dugnad under sommerbris. Det kollidere med stevne.
 3. Anita, Elisabeth og Karina jobber med å formalisere arbeidet rundt sponsoravtaler.
 4. Anniken kontakter Anne som har sagt seg villig til å hjelpe med å søke om støtte til klubben. Anne inviteres inn på neste styremøte.
 5. Det er laget ett årshjul for aktiviteter /stevner. Det legges ut på klubbsiden.
 6. Det « bestilles « 100  trykk med kubblogo slik at de er tilgjengelige dersom noen skulle ønske produkter.
 7. Det kalles inn til oppstallør møte snarest. Forverter kalles også inn. 
 8. Det er ønskelig at 17. mai planlegges tidligere enn det ble gjort i år.
 9. KRIS tar ansvaret for å handle inn til kiosken i sommer. 
 10. Anniken undersøker om det ligger noen avtale om ridesti fra gamle Søgne kommune. Anniken spør også om Anne kan bistå i forhold til det juridiske rundt rettigheter man har i forhold til ulike stiene/veiene og benyttelsen av disse til ferdsel med hest. 
 11. Neste styremøte: forslag til dato 24. august kl 19.00 på års Ridesenter.


INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE KRISTIANSAND OG SØGNE RIDEKLUBB

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 26. Feb 2023

Innkalling til årsmøte i Kristiansand og Søgne Rideklubb 

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansand og Søgne Rideklubb. 

Årsmøtet avholdes 26.03.2023 kl 1600 på Åros Ridesenter Gamle Årosvei 19 4640 Søgne.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12.03.2023 til kris.rideklubb@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på medlemmers mail, facebook side for medlemmer og vierkris sin hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kristiansand og Søgne Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kristiansand og Søgne Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Kristiansand og Søgne Rideklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Styreleder Anita Hellevik kontaktes på Mobil: 40042873 eller mail kris.rideklubb@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  
[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 20.01.2022. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.]