referat styremøte 14/9-2022

Postet av Kristiansand og Søgne Ridekl. den 27. Feb 2023

Referat styremøte KRIS 14.09.2022


Til stede: Lillan Waler(styremedlem), Elisabeth Mortensen ( varamedlem), Ninette

Berg(varamedlem), Anita Kristensen ( nestleder)

Referent: Ninette Berg


1. Søknad støtte/sponsor – vi undersøker pris for å få jobben gjort via Equiconnector.Elisabeth

har kontakt – vi venter på timespris. Da kan vi også få maler .Deadline innen neste møte

2. Elisabeth har deltatt på sponsorkors/hatt møte for å få hjel til søknader og sponsorarbeid.

Hele presentasjonen ligger på styregruppen på FB

3. Anne sjekker ut frister og søknadsprosedyrer på lokaler banker og organisasjoner- ennå ikke

gjort-Anita purrer opp.

4. Karina kontakter Kristiansand kommune via mail når hun har fått «gatenavn» områdenavn på

stier/veier der det er mulighet for å ri, men det står ridning forbudt. Lillian har sjekket med

parkvesenet – Her er Kvernhusløypa kun den som er forbudt å ri. Lillian purrer opp via Karina

for å få svar fra kommunen. Deadline neste møte.

5. Åros ridesenter er forberedt på at avtalen i forhold til hestebilen må revurderes- stemmes

over på mail. Anita sender ut stemme.

6. Verdal og Trysnes er pr. dags dato eneste sponsor på hestebil som er betalt. Om klubb

trekker seg ut av bil, må Åros ridesenter kontakte disse og spørre om de fremdeles vil sponse

her eller klubb.

7. Sponsormidler vi kontakter de som har vist interesse når vi har avklaring på punkt 5

8. Anniken kontakter kulturdirektøren i forhold til besøk av senteret og klubben. Anniken går i

dialog med Silje for å avtale når det passer best med besøk. Anita purrer opp dato med

Anniken

9. Elisabeth har lage en prosedyre på hva den som er kiosk ansvarlig skal gjøre og ha ansvar for.

Lagt ut på styresiden. Dette er daglig drift og ikke for stevner. Anita legger ut forslag til

avstemming på sum 1000 kr avtrekk på ridetimer + kjøregodtgjørelse. Når sum er avklart

legger Elisabeth ut «stillings utlysning» med stillingsinstruks .Styret avstemmer hvem som

får jobben .

10. Ungdomsrepresentanter og ansvarlige for klubbkvelder ønsker kompensasjon for jobb.

Forslag 1 ridetime i mnd pr. representant – Legges ut på avstemming. Husk at her må vi ha

flere til å bidra-satsningsgruppa har et ansvar for å bidra her. Ninette purrer Dag/Silje om

satsningsgruppe og bidrag . Lage Facebookgruppe

11. Klubbkveld 23.september – Ninette er tilstede -Trening & lek – Gryte & hinderløype

12. Anita sjekker kode på Pizzabakeren

13. Det etterspørres nødvendighet med hyppighet av klubbkvelder.

14. Purre Forverter om bidrag til kiosk,klubbkvelder og stevner/dugnader -Ninette

15. Anita sjekker igjen med Cultiva i forhold til filmen som ble laget av dem om KRIS- deaddline

neste

16. Harald Langnes har spurt om vi vil ha infomøte om hva som skjer på Epona – Anita svarer og

sier vi stiller oss positive til et infomøte -men først få tid og agenda

17. Aktivitetslisten er sendt ut -godkjent – men vi må avklare hvem som sender ut informasjon/

hvem/hva /hvor


18. Neste møte 19.okt kl.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.